"ayla" Tarafından Eklenen Konular

KASTAMONU(Eski adları: Tuimarına, Castumanna, Castrokomnen, Kastomoni, Germanicopolis, Castomon) Şehir, tarih öncesi çağlardan zamanımıza kadar birçok kavim ve devletin yerleşme ve istila alanı olmuştur. Anadolu'ya çeşitli yönlerden göçeden kavimler burada ard arda devletler kurarken, Kastamonu da bu olayların dışında kalmamış, devletlerin kuruluşuna ve çöküşüne sahne olmuştur. Coğrafî durum İtibariyle dağlık bir bölge olan...
KARASİ 1345-1359 yılları arasında Karasioğulları'ndan Osmanlılara geçen Balıkesir ve çevresine, I. Murad 1359'da Karasioğulları yönetimine son verdikten sonra Çanakkale ve yöresi dışında kalan bu bölgeye Karasi Sancağı adı verildi. Burası 5 yüzyıldan çok, sancak olarak yönetildi. İlk Osmanlı teşkilatında Karasi, Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı sancaklardan olup, sancak merkezi Balıkesir ve kazaları da...
KARAMÜRSEL(Eski adları: Prainetos, Helenapolis) Karamürsel, M.Ö. IX. ve VIII. yüzyıllarda, Fenikeliler tarafından "Prainetos" adı ile kurulmuştur. Roma devrinde imparator Konstantin'in annesi Helena'nın Hersek köyü yakınlarında doğmuş olmasından dolayı şehrin adı "Helenapolis" olarak değiştirilmiştir. Bugünkü adını, Orhan Bey zamanında, onun silah arkadaşı ve yöreyi fetheden Kara Mürsel Bey'den alır. (1324). XIV. yüzyılda Pazar...
KARAMAN(Eski adı: Uranda). Tarihin ilk çağlarından itibaren Anadolu'yu Çukurova ve güneye bağlayan ticarî yollardan en önemlisi Karaman ovasından geçmekteydi. Gerek bu ticarî yol, gerekse geniş ovası, insanlar için önemli bir yerleşim merkezi olmasını sağladı. İlk çağlarda durumu karanlık olan Karaman, Hititler devrinde Arzava adlı yarı bağımsız bir devletin sınırları içinde ve...
KARAHİSAR-I ŞARKÎ(Eski adları: Colonia, Nikopolis, Keyguna. Bugün: Şebinkarahisar). Roma ve Bizans yönetiminde kalan yöre, 1071 yılında Türklerin Anadolu'ya girmesiyle Türklerle Bizanslılar arasında sürekli el değiştirdi. 1174'te Bizans'a geçti. 1184'te Mengücük Hakanı Fahreddin Behramşah, burayı Türk topraklarına kattı. Bugünkü Bayramköy'deki Keyguna Kalesi'ni koruma yönünden yetersiz bularak, Hacıkayası adı ile bilinen 2 kilometrekare...
KARAHİSAR-I SAHİB veya KARAHİSAR-I GARBÎ Bu gün: Afyonkarahisar veya Afyon(Eski adları:Akronium, Acroenos, Akroenos; Bizanslılar devrinde: Nikopolis, Karahısar, Karahisar-ı Devlet). Çeşitli tarihlerde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Taş ve Maden Devri çağlarında yerleşim yeri olduğu tespit edilmiştir. Selçuklu Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu, Bizans yönetiminde 21 eyalete ayrılmıştı. Afyon ili, bu eyaletlerden merkezi Konya...
KANGIRI(Eski adları: dermanı-kopolis, Gangra, Hancara veya Cancara. Bugün: Çankırı) İlin tarihi, Etiler'den öncesine, yani M.Ö. 3.000 yılına kadar uzanır ise de, bilinen tarihi, M.Ö. 300 yıllarında başlar. M.Ö. 323 yılından sonra parçalanan Büyük iskender İmparatorluğu topraklarının iç Batı Karadeniz Bölgesi üzerinde kurulmuş olan Paflagonya Devleti'nin merkezi olmuştur. Romalılar devrinde, büyük dinî...
KANDIRA(Eski adı: Kentri) Bizans döneminde, ilçenin adı "Kentri" idi. Santral anlamındaki bu ad, kasabaya, o dönemde Üsküdar ile Tarsus arasında kurulan, geceye özgü hava telgraf hattının merkezlerinden birisinin Kandıra'da olmasından dolayı verilmişti. Bizanslılar, Kandıra'yı ticarî bir merkez olarak kurmuşlar, limanını da bugünkü Seyrek Koyu'nda inşa etmişlerdi. Zamanında Karadeniz kıyısında ithalat ve...
KALE-İ SULTANİYE(Eski adtan: Aleksandreia Troas,Antigoneia Troas, Colonia, Augusta Troadensium.Bugün: Çanakkale). Çanakkale Boğazı kıyılarında kurulmuş yerleşim yerlerinin geçmişi, çok eski zamanlara dayanmaktadır. Troya (İlion) menkıbelerinde efsanenin payı ne olursa olsun Ege kıyılarında tarihin kapısını açan bu olayın az çok bir gerçeğe dayandığı inkâre edilemez. Yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda şehrin tarihi M.Ö. XX. yüzyıla...
KÂHTA(Eski adları: Al-Kâhta, Arsameia, Kölük). Bugün küçük bir kasaba olan Kâhta, Orta çağ'da İslâm diyarının "sugur" kalelerinin en müstahkemlerinden biri sayılırdı. Bir tepe üzerinde olan bu kale, Malatya yöresinde, Doğu yolunu korurdu. Kâhta'nın adı ilk kez Haçlı Seferlerinden söz eden Doğulu yazarlar tarafından belirtilmektedir. Kâhta'nın antik ve Bizans devirlerine ait adı...
KAĞIZMAN Şehir, 1064 yılında Selçuklular tarafından fethedilerek Ani Şeddadîlerine bağlandı. Melikşah'ın oğulları arasındaki savaşta, Sultan Berkyaruk'u tutan Artuklu İl Gazi, Gence hâkimi Sultan Tapar'a bağlı Ani Şeddadîleri üzerine yürürken, 1099'da, Şeddadlı Menuçehr (1064-1110) ile "Kağzuvan kasabası" önünde savaştılar. 1163-1207 yılları arasında bölge Ahlat Sokmanlarfna tâbi kaldı. 1206-1225'te Ortodoks, Atabeglerine, 1225-1231'de de...
İZNİK(Eski adları: Antigoiea, Antlgonia, Eis Nemaiar, Nicaea, Nicea, Nicea, Nikea, Nikaia). Kentin Hz. isa'nın doğuşundan çok önceki yıllara dayanan bir tarihi vardır. Yunanlı yazarlar bu kentin eskiden Bottelerin sömürgesi olduğunu ve "Ankor" veya "Helikor" adıyla anıldığını kaydederler. Kentin tarih sahnelerine çıkışı Büyük İskender'in komutanlarından Antigonos zamanına rastlar. Bithynia kralları, şehri başkent...
İZMİR(Eski adları: Smyrna, Smyrne, Smirne, Zmirra, Esmira, Asmira, Smira, Smire, Lesmire, Lesmirr, Le Smirle, Ksmire, İsmira, İsmire, Yezmir, Yizmir). Anadolu'nun batı kıyılarında, doğal bereketi ve güzellikleriyle ünlü bir yer olan İzmir'de tarih öncesi çağlarda yazılı bir kaynak olmadığından gelişimi izlenememektedir. M.Ö 800 yıllarında İzmir'de Homeros yetişmiş, Truva savaşları ile Odiseus'un maceralarını...
İZMİD(Eskiadları: Astacos. Olbia, Nikomedia, iznikomid, İznikmid). İlkçağ'da "Bithynia" adı verilen bölge dahilindedir. M.Ö. XIII. yüzyıldan itibaren Trakya'dan Anadolu'ya geçen ve Trakya'da yaşadıkları sırada "Brygier" adı ile anılan Frigyalılar, Bithynia üzerinden geçmişlerdir. Bithynia Krallığı'nın yıkılmasına değin başkenti olarak kalan kente kurucusu I. Nikomedes'in âdı verildi. M.Ö. 74 yılında Roma İmparatorluğu egemenliğine giren...
Osmanlı dönemi yapıları İstanbul'da Osmanlı dönemi yapıları olarak bilinen hisar, sur, baruthane, tophane, kışla, tersane gibi askerî tesisler; saray ve kasırlar; cami, mescit, namazgah, zaviye, hankâh, tekke, kilise, havra gibi dinî binalar; bend, kemer, çeşme, sebil, kuyu, hamam gibi su tesisleri; medrese, mektep, darülfünun, askerî mektepler (mekâtib-i askerîye), kütüphane gibi kültür...
Sayfa başına git