Şehirlerimiz

MALAZGİRD(Eski adları: Arganias, Mantzikiret, Manzkert, Manazgerd, Manavazgert) Malazgird, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans İmparatoru V. Romanos Diogenss ile 26 Ağustos 1071 Cuma günü yaptığı ve Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşla ünlüdür. Bu savaştan sonra Selçuklu Türkleri, tam anlamıyla Anadolu'nun her tarafına yayılabilmislerdir. Osmanlıların eline I. Selim tarafından yapılan Çıldır Savaşı'ndan sonra geçti. Kent,...
MALATYA(Eski adları: Maldiya, Mildiye, Melid, Melidi, Meliddu, Maldija, Malta, Melita, Melitene) Siyasi tarihi yönünden büyük hareketlilik gösteren Malatya'nın idari tarihi de oldukça değişken olmuştur. Kuruluşundan bu yana birçok el değiştiren kent, sürekli ön planda yer almış ve önem kazanmıştır. Eski çağlardan beri zaman zaman beylik merkezi, il, mutasarrıflık ve ilçe durumlarına...
MAHMUDİYE(Eski adı: Karakallı, bugün: Özalp) Osmanlılar döneminde Van vilayetinin Hakkâri Sancağı'na bağlı bir kaza durumundaydı. Sancağın kuzeyinde yer alan kaza, batıdan ve kuzeyden Van Merkez Sancağı, doğudan İran, güneyden Elbakve Mamuret-ül Hamid kazaları ile çevriliydi, idarî bakımdan beş nahiyeye ayrılırdı ve toplam 91 köyü vardı. Kaza merkezi Saray kasabasında Nizam ordusunun...
LAPSEKİ(Eski adlan: Pityusa, Pityaessa, Lampsakos, Lampsacus). Lapseki, Foça ve Miletus'tan gelen fonlular tarafından koloni halinde kurulmadan önce "Pityusa" (Kaynaklar şehri) adını taşıyordu. Gelibolu'nun tam karşısına düşen ve çok güzel bir doğal limana sahip olan bu şehir, o dönemde çeşitli meyveleri, nefis üzümleri ve ender şarapları ile ün yapmıştı. Hatta lon ihtilalinde...
KUŞADASI(Eski adları:Echelle-Neuve, Scala-Nova) Kuşadası'nın, Yılancı Burnu denilen yerde Efes'e bağlı "Neopolis" adı ile İyonlar tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Şehir daha önce, Pilav Dağı'nın eteklerinde "Andız Kulesi" adı verilen yerde kurulmuştu. Bir süre sonra Bizanslılara ait olan bu kıyılara Venedik ve Cenevizliler ekonomik açıdan egemen olmuşlardır. Ulaşım güçlükleri sebebiyle Kuşadası, Andız Kulesi yöresinden alınarak...
KURUÇAY(Bugün;İliç) Osmanlı döneminde Erzurum vilayetinin Erzincan Sancağı'na bağlı olan, sancağın batı ucunda yer alan Kuruçay kazası, kuzeyden Refahiye, doğudan Erzincan merkez, güneyden Kemah kazası ve Mamuret-ül-Aziz vilayeti ile, batıdan da Sivas vilayeti ile çevriliydi, idari bakımdan 3 nahiyeye, 61 köye ayrılmıştı. Hane sayısı 1799, toplam nüfusu ise 13 bin 483 kişiydi....
KONYA(Eski adları: Colonia Aelia Hadriana, İconium, İkonlon, Konieh) Türkiye'nin en büyük İllerinden olan Konya'nın tarihi M.Ö. 2600 yılına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2600 -2100 yılları arasında Bakır Çağı, 1400-1200 yılları arasında Hitit Çağı, sırası ile Frigya, Kimmer, Lydia, Pers (M.Ö. VI. yüzyıl), İskender, Bergama (M.Ö. 223-133), Roma (M.Ö. 133-M.S. 395) ve Bizans...
KIRŞEHİR(Eski adlar,: Gülşehri, Kırşehri) Kırşehir, İlk çağlardan beri Hititler, Frigler, Makedonyalılar, Helenler, İranlılar, Romalılar ve Bizanslılar yönetiminde ve çeşitli kültürlerin etkisi altında kalmıştır.Bunlardan ayrı olarak Oğuz Türklerinin Anadolu'ya XI. yüzyılda yerleşmek amacıyla gelişleri, gene o çağlarda Müslümanlığın bu bölgede yayılmaya başlaması da Kırşehir kültürünü oluşturan etkenlerdir. Kırşehir, 1071 tarihinden sonra akıncı ve...
KİRMASTI(Eski adları: Kirmastoria, Kirmastı.Bugün: Mustafakemalpaşa) Yörenin ilk sakinlerinin, Hititler olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonra burada kurulan "Kirmastı" (Kirmastorid) kasabasının bugünkü Lala şahin Mahallesi sırtlarında kurulduğu sanılmaktadır. Osmanlı kaynaklarında Kirmastı adı, kasabanın fethi sırasında buraya hakim olan kadının adına bağlanır. Kasaba, Orhan Gazi tarafından' alınarak Osmanlı Devleti'ne bağlandı.(1334-1335 veya 1336-1337- 1338-1339). Fetihten...
KİLİS(Eski adları: Ciliza Siva Urmagıganti, Gilza, Kajcıs, Kiliz, Kilizi, Kilizi, Korüs) Şehrin geçmişi muhtemelen çok eskidir. Bir Asurî belgesinde "Kilizi" adlı şehirden söz edilir. Şehir bir süre Roma, Arap ve Bizans egemenliğinde kaldı. Abbasoğulları zamanında, Bizanslılardan korunmak amacıyla, Orta Asya'dan, Oğuz Türkleri'nden savaşçılar getirilmişti. Bu devirden sonra bu bölgeye Oğuz Türkleri'nin...
KIRKKİLİSE(Eskiadları: Vrisium, Verisse, Verişe, Nerisse.Bugün: Kırklareli) Şehre Bizanslılar tarafından "Saranta Ekklesias" adı verilmiş, Osmanlıların fethinden sonra bu ad Türkçeleştirilerek Kırkkilise şeklini almıştır. Kırklareli, I. Murad devrinde Edirne'nin fethinden önce, Bizans'tan alınarak Osmanlı topraklarına katıldı. Kesin alınış tarihi tespit edilemediğinden, çeşitli kaynaklarda 1367,1366 veya 1365 -1370 tarihleri arasında alındığı kaydedilmektedir. Osmanlı egemenliğine...
KEMER(Eskiadı:Kemer,Edremit) Osmanlı döneminde Hüdavendigâr (Bursa) vilayetinin Karasi Sancağı'nda, Balıkesir'in 85. kilometre batısında ve Ayvalık'ın 30 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Kemer, Edremit Körfezi sahilinden 2 kilometre, iskelesi olan Akçay'dan 5 kilometre uzaklıkta kaza merkezi kasaba idi. 4 bin 132 kişilik nüfusu, 6 mahalle, 5 cami, 1 medrese, 1 rüşdiye ve bir kaç kıbyan...
KELKİT(Eski adı: Çiftlik) Kelkit ve çevresi Hititler'den sonra Asur, Makedonya, Roma ve Bizans egemenliğine girmiştir, ilçenin güneydoğusunda, 17 kilometre uzaklıkta, Bizanslılar tarafından kurulan 60 bin nüfuslu "Safata" şehrinin kalıntıları, kiliseleri, su yolları ve kanalları, kabartma eserleri, heykelleri, arkeologlar tarafından incelenmektedir. Satala şehrinin yerinde bugün "Sadak" köyü vardır. Bizans devrinde bu bölgeye gelen...
KEBAN Hangi tarihte kurulduğu bilinmeyen Kaban'ın X. yüzyıla ait bir yerleşim yeri olduğu, Keban Barajı'nın yapımından sonra ortaya çıkarılmıştır. IV. Murad'ın Bağdad seferi sırasında Denizli Köyü'ne uğradığı ve bu köye bir kervansaray yaptırdığı bilinmektedir. Kervansaraydan günümüze taş bir kemer kalmıştır. XVIII. yüzyılda bir eyalet merkezi olduğu ve 7 paşanın burada ikamet...
KAYSERİ(Eski adları: Mazaka, caesarea, Kayser, Kaisareia, Kayseriye). Çok eski bir yerleşim yeri olan Kayseri, sırasıyla Asur Ticaret Kolonisi Çağı'nda bir ticaret merkeziydi. Daha sonra Hitit, Frig, İskender, Roma ve Bizans yönetiminde kaldı. Şehir, Bizanslılar'ın elindeyken VII. yüzyıldan itibaren kısa sürelerle 691 ve 726 yıllarında Arap kumandanları tarafından zapt edîldi. 1071 Malazgird Zaferi'nden...
Sayfa başına git